Lenny Kravitz loves Jason Momoa
Lenny Kravitz loves Jason Momoa
Kravitz and Momoa clicked "the moment they met".