McCarthy sets Wednesday vote on Liz Cheney leadership ouster
McCarthy sets Wednesday vote on Liz Cheney leadership ouster

House Minority Leader Kevin McCarthy has set a Wednesday vote for removing Rep.

Liz Cheney