Community hosts prayer vigil for Maya Millete
Community hosts prayer vigil for Maya Millete