Dr. S Jaishankar slams Rahul Gandhi, calls him a habitual critic #shorts
Dr. S Jaishankar slams Rahul Gandhi, calls him a habitual critic #shorts

Dr. S Jaishankar slams Rahul Gandhi, calls him a habitual critic #shorts #jaishankar #rahulgandhi #bjp ~HT.97~ED.102~PR.150~